Συμμετοχή στο Πρόγραμμα

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ενέκρινε για το σχολικό έτος 2013-14 το Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία, το οποίο συνεχίζει και επεκτείνει το έργο του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας της «Μορφωτικής Πρωτοβουλίας».

Στο Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία μπορούν να συμμετάσχουν :

 • Εκπαιδευτικοί, σχολεία και στελέχη από την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 • Εκπαιδευτικοί, σχολεία και στελέχη που συμμετείχαν στο Δίκτυο για τη Σχολική Καινοτομία.
 • Εκπαιδευτικοί, σχολεία και στελέχη που συμμετείχαν ή συμμετέχουν σε άλλα εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Πρόσωπα ή φορείς που επιθυμούν να συμβάλουν στο κοινωνικό έργο της αναβάθμισης της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης (π.χ., επιστήμονες, καλλιτέχνες, πολιτιστικοί και επιστημονικοί φορείς, σωματεία και μη κυβερνητικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις κ.ά.).

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 210 64 44 030, e-mail.: info@innovation.edu.gr

Τι προσφέρει το Πρόγραμμα για τη σχολική καινοτομία στον εκπαιδευτικό και στις σχολικές μονάδες:

 • Επιμορφωτική υποστήριξη, που παρέχεται είτε με τη δυνατότητα συμμετοχής σε επιμορφωτικούς κύκλους (μόνο για σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν σε αυτές) είτε με τη δυνατότητα πρόσβασης σε υποστηρικτικό υλικό, επιστημονικά κείμενα και παραδείγματα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (και για εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν ατομικά).
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για τη δημιουργία κοινοτήτων/δικτύων μεταξύ των μελών του Προγράμματος ή/και σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα ή φορείς εκτός Προγράμματος, με στόχο τη στήριξη των εκπαιδευτικών σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης ικανοτήτων στο πλαίσιο συγκεκριμένων θεματικών περιοχών (π.χ., Μάθηση και Τεχνολογία, Μάθηση και Φυσικές Επιστήμες, Συμβουλευτική Σπουδών και Απασχόληση).
 • Ενιαίο διαδικτυακό περιβάλλον (Πλατφόρμα), που υποστηρίζει τις επιμορφωτικές και συμβουλευτικές δραστηριότητες του Προγράμματος παρέχοντας δυνατότητα πρόσβασης σε όλο το σχετικό υλικό (κείμενα, παραδείγματα δραστηριοτήτων, τεχνολογικά εργαλεία), ενώ ταυτόχρονα προσφέρει τη δυνατότητα επικοινωνίας και δικτύωσης.

 

Τι προβλέπεται για τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν με τη σχολική τους μονάδα στο Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία (κύκλος ανάπτυξης εκπαιδευτικού – κύκλος ανάπτυξης σχολικής μονάδας)

 • Συμμετοχή τουλάχιστον 3 εκπαιδευτικών συμπεριλαμβανομένου και του Διευθυντή ανά σχολική μονάδα. Ο ανώτερος αριθμός συμμετεχόντων εκπαιδευτικών είναι 5.
 • Συμμετοχή σε κάποιες αρχικές δια ζώσης επιμορφωτικές συναντήσεις και σεμινάρια με τους Επιμορφωτές-Συντονιστές. Στη συνέχεια θα υπάρχει εξ αποστάσεως συντονισμός και καθοδήγησή τους από τον Επιμορφωτή –Συντονιστή τους.
 • Υποβολή μιας καινοτόμας εκπαιδευτικής δραστηριότητας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος, την οποία θα αναπτύξουν μέχρι το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.
 • Σύνταξη  έκθεσης σχεδιασμού της δραστηριότητας και έκθεσης εφαρμογής και αποτίμησής της (σε συνεργασία με τον επιμορφωτή τους).
 • Συμπλήρωση  ερωτηματολογίων  στο τέλος της διαδικασίας.

Το πρώτο επίπεδο επιμόρφωσης (Α΄, για όσα σχολεία συμμετέχουν για πρώτη φορά) ολοκληρώνεται με την επιτυχή συμμετοχή της σχολικής μονάδας  για την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Σε αυτές τις σχολικές μονάδες θα χορηγηθεί βεβαίωση, που θα αναφέρει τα ονόματα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών καθώς και την καινοτόμα δραστηριότητα την οποία εκπόνησαν.

Τί προβλέπεται για τους μεμονωμένους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία (πρόγραμμα ανοιχτής επιμόρφωσης – κύκλος ανάπτυξης εκπαιδευτικού)

 • Δεν προβλέπονται επιμορφωτικά σεμινάρια.
 • Πρόσβαση στο υποστηρικτικό υλικό και τις συζητήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος και συμμετοχή στην κοινότητα
 • Υποβολή, αν το επιθυμούν, της δικής τους πρότασης εκπαιδευτικής δραστηριότητας, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Προγράμματος.