Φιλοσοφία – Στόχος

 

Η καινοτομία στο σχολείο δεν αφορά μόνον το περιεχόμενο της διδασκαλίας ή/και το εκπαιδευτικό υλικό, αλλά κυρίως τον τρόπο αξιοποίησής τους. Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στην τάξη αλλά και η λειτουργία της σχολικής μονάδας εξαρτώνται εν πολλοίς από τον ευρύτερο ερευνητικό χαρακτήρα του σχολικού περιβάλλοντος, δηλαδή από την ικανότητά του να διατυπώνει προβλήματα προς επίλυση και από τη δυνατότητά του να έχει πρόσβαση στα απαραίτητα για την επίλυσή τους επικοινωνιακά και ερμηνευτικά εργαλεία. Ωστόσο, για να καταστεί δυνατή η εκπαιδευτική καινοτομία, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η βελτίωση, η αναβάθμιση και η ανάδειξη του ρόλου του εκπαιδευτικού ως βασικού συντελεστή στην εφαρμογή ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού.

Το Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία φιλοδοξεί να διαμορφώσει εκείνο το μεθοδολογικό και λειτουργικό πλαίσιο βάσει του οποίου καινοτόμες πρωτοβουλίες σχολείων και εκπαιδευτικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο ή το πλαίσιο υλοποίησής τους, θα μπορούν να πολλαπλασιάσουν την αποτελεσματικότητά τους τόσο σε παιδαγωγικό essay writing service όσο και σε λειτουργικό επίπεδο και, εντέλει, να συμβάλουν στη συνολικότερη αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου.

Επειδή η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου μπορεί να επιτευχθεί πρωτίστως μέσα από τη συνεχή επιδίωξη της καινοτομίας, προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας και της ανάπτυξης μιας σειράς βασικών ικανοτήτων, ως των νέων «γραμματισμών» του 21ου αιώνα, το Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία προσφέρει συστηματική υποστήριξη στον εκπαιδευτικό εξοπλίζοντας τον με τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να εξοικειωθεί σταδιακά, να κατακτήσει ομαλά και να εφαρμόσει αποτελεσματικά σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές στην καθημερινή σχολική πράξη viagra without a doctor prescription.

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καλούνται να αποτυπώσουν και να ανταλλάξουν εμπειρίες και γνώσεις και να αναδείξουν αποτελεσματικές καινοτόμες πρακτικές, μέσω της συνεργασίας τους είτε με εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων είτε με κοινωνικούς φορείς είτε με φορείς της πολιτιστικής και επιστημονικής κοινότητας, ή/και με φορείς του επιχειρηματικού κόσμου.

.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το info@innovation.edu.gr