Επιμόρφωση

Η επιμορφωτική υποστήριξη για τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν σε αυτές διαρθρώνεται σε δύο (2) επιμέρους προγράμματα:

Α. Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία, το οποίο περιλαμβάνει τους παρακάτω κύκλους:

1. Κύκλο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού (ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων του εκπαιδευτικού)

2. Κύκλο Ανάπτυξης της Σχολικής Μονάδας (ανάπτυξη της καινοτομίας της σχολικής μονάδας)

Ο Κύκλος 1 απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς που εγγράφονται και εντάσσονται στο Πρόγραμμα μαζί με τη σχολική του μονάδα και αφορά την προσωπική επαγγελματική τους ανάπτυξη. Ο Κύκλος 2 απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς ως μέλη της ομάδας του σχολείου τους το οποίο αναπτύσσεται ως ένας οργανισμός σε κίνηση. Για την εγγραφή paper writer απαιτείται προηγουμένως η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος.

Καθένας από τους παραπάνω κύκλους περιλαμβάνει τρία διαδοχικά επίπεδα επιμόρφωσης. Στο Α΄ επίπεδο εγγράφονται όλοι όσοι εκδηλώνουν πρώτη φορά ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία. Η ένταξη σε κάθε επίπεδο προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση του προηγούμενου επιπέδου.

Η πρόοδος του εκπαιδευτικού/σχολικής μονάδας παρακολουθείται και αποτιμάται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό/την ομάδα των εκπαιδευτικών του σχολείου και από τον επιμορφωτή-συντονιστή, αξιοποιώντας τα προτεινόμενα από το Πρόγραμμα εργαλεία αποτίμησης. Τόσο κάθε εκπαιδευτικός όσο και κάθε σχολική μονάδα συμπληρώνουν ένα λεπτομερές ερωτηματολόγιο που αντανακλά την πορεία τους κατά τις δραστηριότητες του Προγράμματος. Η διαδικασία αποτίμησης της πορείας του εκπαιδευτικού και της σχολικής μονάδας επικυρώνεται με τη γνωμοδότηση της επιστημονικής ομάδας του Προγράμματος, η οποία και πιστοποιεί την ολοκλήρωση του εκάστοτε επιπέδου.

Οι σχολικές μονάδες που ολοκληρώνουν με επιτυχία ταessay proofreading online τρία (3) επίπεδα του σχετικού κύκλου ονομάζονται καινοτόμα σχολεία. Για να εξακολουθούν να αποτελούν μέλη του Προγράμματος για τη Σχολική Καινοτομία, καλούνται να αναπτύξουν δραστηριότητα που να αποδεικνύει τη συνεχιζόμενη ανάπτυξή τους και την προαγωγή της καινοτομίας.

Β. Πρόγραμμα Ανοιχτής Επιμόρφωσης, το οποίο περιλαμβάνει:

Κύκλο ανάπτυξης Εκπαιδευτικού

Στο Πρόγραμμα Ανοιχτής Επιμόρφωσης μπορούν να συμμετάσχουν μεμονωμένοι εκπαιδευτικοί, τα σχολεία των οποίων δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία, που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα και να εξοικειωθούν με καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές. Στο πλαίσιο της συμμετοχής τους έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο υποστηρικτικό υλικό του Προγράμματος καθώς και τη δυνατότητα  επικοινωνίας και  ανταλλαγής ιδεών και πληροφοριών  με τα μέλη single ukrainian lady των κοινοτήτων του Προγράμματος. Μπορούν επίσης να καταθέτουν τη δική τους πρόταση εκπαιδευτικής δραστηριότητας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.